ทีมขับเคลื่อนไทยนิยมพร้อมลงพื้นที่

News

ศธ.สร้างความตระหนักทีมขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืนครบ 4 ภาค พร้อมลงพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว เมื่อวันที่ 30 เม.ย.  ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า เพื่อผลิตกำลังคน สร้างพลังทางสังคม และลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นการกระจายโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาการดำเนินการของส่วนราชการต่างๆ เป็นแบบต่างคนต่างทำ ขาดการบูรณาการร่วมกัน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารงานในรูปแบบ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อบูรณาการงานของรัฐบาล และทุกกระทรวง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สิ่งสำคัญคือ การสร้างการเรียนรู้ และทำความเข้าใจกับประชาชน ด้วยความตั้งใจ ส่งผลให้เกิดความรักสามัคคีปรองดองกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จะมีบุคลากรที่เป็นตัวแทนของกระทรวงและเป็นแกนหลักในการประสานงานระดับพื้นที่โดยตรง ซึ่งส่วนมากเป็นครู กศน. โดยบุคลากรดังกล่าวสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในระดับตำบล และสามารถดึงผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรหลักอื่น เข้าไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการทำงานได้ด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews